Gaisce

Achievement

Searmanas Bronnta na nGradam

(Pictiúir/ Físeáin)

Rialacha maidir le húsáid an Q-Mharc Gnó le Gaeilge

Nuair a bhíonn an Q-Mharc bainte amach, is féidir é a úsáid ar feadh trí bliana ar tháirgí agus ar earraí an ghnó agus is féidir é a  thaispeáint go poiblí, faoi réir na bhforálacha seo a leanas:

Faoi réir fhorálacha an mhairc dheimhniúcháin uile-oileáin seo agus rialacháin reatha táirge/ghradaim/chóipchirt, ní úsáidfear an t-ainmniú ‘Marc Deimhniúcháin’ (leis féin nó i gcomhar le haon fhocail eile) le cur síos ar ghnó/éachtaí aon eagraíochta nach bhfuil na saintréithe a bhaineann leis an Mharc Deimhniúcháin   bainte amach acu agus nach gcomhlíonann leis an Mharc Dheimhniúcháin uile-oileáin seo arna bhronnadh ag Foras na Gaeilge.

Tá an ceart ag Foras na Gaeilge, má sháraítear aon fhoráil den Chomhaontú, an Mharc Dheimhniúcháin atá i gceist a aistarraingt de dhroim an tsáraithe atá i gceist má theipeann ar an iarratasóir an sárú thuasluaite a leigheas laistigh de thríocha (30) lá ó iarraidh a fháil i scríbhinn sin a dhéanamh, iarraidh ina bhfuil cur síos ar an sárú a toghraíodh

Tá roinn faireachas margaidh ag Foras na Gaeilge a dhéanann monatóireacht ar úsáid an Mhairc Dheimhniúcháin chun a rathú go gcomhlíontar é de réir na bhforálacha i rannán 2.0

Tá an ceart ag Foras na Gaeilge deireadh a chur leis an gComhaontú iomlán, agus mar sin gach teastas atá i seilbh an Chomhlachta, le héifeacht láithreach:

a) trí fhógra scríofa ó Fhoras na Gaeilge, má tharlaíonn athrú mór i gcearta, in úinéireacht nó i rialú an Chomhlachta nó a chuid gnó;

b) trí fhógra scríofa ó Fhoras na Gaeilge, má tá an Comhlacht dócmhainneach, má stopann sé íocaíochtaí, má thosaíonn sé caibidlí comhshuímh, má théann sé faoi leachtú nó a leithéid; nó

c) má dhéanann an Comhlacht aon sárú ábharach ar aon fhoráil den Chomhaontú, lena n-áirítear, ach nach é sin amháin, neamhchomhlíonadh na gcritéar a leagtar amach i rannán 2.0, agus má theipeann air an sárú luaite a leigheas laistigh de thríocha (30) lá ó iarraidh a fháil i scríbhinn sin a dhéanamh, iarraidh ina bhfuil cur síos ar an sárú a toghraíodh, sin a dhéanamh.

d) ní ceadmhach d’aon duine an marc deimhniúcháin a úsáid ach amháin faoin bhforas cáiliúcháin agus de bhrí bhronnadh an Mhairc Dheimhniúcháin ag an bhforas cáiliúcháin.

e) má úsáideann aon duine nach an Comhlacht nó úinéir an bhranda é an Mharc Dheimhniúcháin maidir le haon earraí/seirbhísí ar bith, beidh sé nó sí dá bhrí sin faoi dhliteanas caingean dlí a bheith déanta air ag Foras na Gaeilge.

Maoirseacht ar úsáid an Q-Mharc

Tá roinn faireachais margaidh ag Q-Mharc Gnó le Gaeilge a dhéanann monatóireacht ar úsáid an mharc deimhniúcháin chun a chinntiú  go bhfuil na rialacháin a gcomhlíonadh.

Award Ceremony

(Pictiúir/ Físeáin)

Use of the Q-Mharc

Once the Q Mharc has been awarded it can be used for three years on i.e. products and merchandise of the business and displayed publicly by the business, subject to the following provisions:

Subject to the provisions of this all-island certification mark and current product/award/labeling/copyright regulations the designation Q-Mharc Gnó le Gaeilge shall not be used (whether on its own or in conjunction with other words) to describe the business/achievements of any organization that has not achieved the distinctive characteristics of Q-Mharc Gnó le Gaeilge and which does not comply with this all-Island certification mark as awarded by Foras na Gaeilge.

Foras na Gaeilge has, in case of breach of any provision of the Agreement, the right to withdraw the certificate mark concerned by the breach in question. If the applicant fails to cure said breach within thirty (30) days of the receipt of a written request to do so, containing an account of the invoked breach.

Foras na Gaeilge has the right to terminate the whole Agreement, thereby withdrawing all Certificates held by the Company, with immediate effect:

a) through a written notice from Foras na Gaeilge, if a major change in the rights of ownership or control of the Company or its business takes place;

b) through a written notice from Foras na Gaeilge, if the Company becomes insolvent, suspends payments, commences composition negotiations, goes into liquidation or the like; or

c) if the Company commits a material breach of any provision of the Agreement, such as, but not limited to non compliance with the criteria set out in section 2.0, and fails to cure said breach within thirty (30) days of the receipt of a written request to do so containing an account of the invoked breach.

d) no person may use the certification trademark except under and by virtue of award of the certificate mark by the awarding body.

e) any person who, not being the Company or certification holder, uses the Certification Mark in relation to any services whatsoever shall render himself liable to have legal action taken against him by Foras na Gaeilge.

Monitoring of Q Mharc

Q-Mharc Gnó le Gaeilge has a market surveillance department that monitors the use of the certification mark to safeguard its compliance with regulations.