Ceard é an Q-Mharc Gnó le Gaeilge

What is Q-Mharc Gnó le Gaeilge?

Ceard é an Q-Mharc Gnó le Gaeilge

Tá an Mharc Deimhniúcháin seo ceaptha chun aitheantas a thabhairt d’eagraíochtaí gnó a dhéanann luacháil ar úsáid na Gaeilge mar uirlis chomhlántach ghnó agus mhargaíochta agus a fhorbraíonn agus a chaipitlíonn an úsáid sin. Leagann an doiciméad seo amach na bunriachtanais agus na critéir mheasúnaithe chun an Mharc Dheimhniúcháin a bhaint amach.

Cuireann an Mharc Deimhniúcháin  béim ar shaintréithe dúchasacha Gaelacha agus léiríonn sé go bhfuil feasacht agus tiomantas ann maidir leis an dátheangachas sa ghnó agus maidir leis an gcultúr tríd an teanga, agus go bhfuil eagraíocht ar thús cadhnaíochta sa mhargadh maidir le soláthar nuálaíoch seirbhíse do chustaiméirí. Bronnfar an Marc Dheimhniúchain ar aon eagraíocht gnó a chomhlíonann na critéir mar a shainmhínítear sa chaighdeán Q-Mharc Gnó le Gaeilge.

What is Q-Mharc Gnó le Gaeilge?

The Q-Mharc Gnó le Gaeilge award system  acknowledges business organisations that evaluate, develop and capitalize on the use of the Irish language as an additional business and marketing tool. The Q-Mharc Gnó le Gaeilge award signifies awareness of and commitment to bilingualism in business and culture through language, enhancing indigenous characteristics or ‘Irishness’. It also displays market leadership in innovative customer service provision. Any business organisation which meets the award criteria as defined in the Q-Mharc Gnó le Gaeilge Standard will be awarded the certification mark.

Q-Mharc & ISO 9001:2008 Quality Management System

NSAI certified / Q Mharc

Bronnadh an Córas Bainistíochta Cáilíochta (CBC)  ISO 9001: 2008  ar an Q-Mharc Gnó le Gaeilge i mí na Nollag

Leis an CBC aitheanta seo is féidir leas a bhaint as an Q-Mharc Gnó le Gaeilge le:

 • Freastal ar riachtanais chaighdeán na rannpháirtithe
 • Ceanglas dlíthiúla agus rialacháin a chomhlíonadh
 • Méadú ar Chomhsheasmhacht feidhmíochta an Q-Mharc é féin
 • Monatóireacht leanúnach a dhéanamh ar fheidhmíocht an chóras Q-Mharc
 • Sástacht na Rannpháirtithe a fheabhsú
 • Feabhas leanúnach a dhéanamh ar fheidhmíocht Q-Mharc Gnó le Gaeilge

Cé atá ábalta iarratas a dhéanamh ar an Q-Mharc Gnó le Gaeilge?

 1. Baineann an Mharc Dheimhniúcháin   seo le gach gnólacht  ar fud oileán na hÉireann  a chuireann in iúl i scríbhinn nó go leictreonach (mura sonraíonn úinéir an Mhairc Dheimhniúcháin a mhalairt) don fhoras cáiliúcháin gur mian leo go ndéanfaí cigireacht orthu faoin scéim.
 2. Tá an Mharc Dheimhniúcháin infheidhmithe ar gach gnólacht, is cuma an raibh úsáid na Gaeilge comhsnaidhmthe in imeachtaí gnó roimhe seo nó nach raibh.
 3. Díreoidh an próiseas ar réimsí gnó mar a bhfuil tairbhe ghnó/thráchtála i dtreo úsáid na Gaeilge.
 4. Cuirfear béim go príomha ar úsáid dhátheangach, seachas ar úsáid aonteangach na Gaeilge.

Q-Mharc & ISO 9001:2008 Quality Management System

NSAI certified / Q Mharc

Q-Mharc Gnó le Gaeilge was awarded ISO 9001: 2008 Quality Management System (QMS) in December 2017.

The established QMS allows Q Marc Gnó le Gaeilge to:

 • Meet participants’ quality requirements
 • Comply with applicable legal and regulatory requirements
 • Increases the Consistency of Operations within Q-Mharc
 • Monitor the operation of the Q-Mharc system continuously
 • Enhance Participants satisfaction
 • Achieve continual improvement of the performance of Q-Mharc Gnó le Gaeilge

Who may apply for the Q-Mharc Gnó le Gaeilge?

 1. This all-island certification mark applies to all Small and Medium enterprises (SME’s – less than 50 employees) businesses throughout the island of Ireland and the United Kingdom, who notify in writing or electronically the Q-Mharc Office that they wish to be inspected under the scheme.
 2. The Q-Mharc Gnó le Gaeilge is applicable to all SME’s, whether prior use of Irish has or has not been formally incorporated into business activities in the past.
 3. The process shall focus on areas of business where there is a business/commercial benefit toward the use of Irish.
 4. Emphasis shall be placed primarily on bilingual usage, rather than the monolingual use of Irish.