Céimeanna leis an Q-Mharc a bhaint amach

Steps to Q-Mharc

Céimeanna leis an Q-Mharc a bhaint amach

Ní féidir an Q-Mharc Gnó le Gaeilge a fháil ach trí na critéir a leagtar amach sa Chaighdeán Q-Mharc Gnó le Gaeilge a chomhlíonadh. Déanann an caighdeán cur síos mionsonraithe ar na critéir íosta a theastaíonn ó aon eagraíocht gnó, ar mian leo an gradam Q-Mharc Gnó le Gaeilge a fháil.

ceithre phrionsabal lárnacha ag an chaighdeán:

Steps to Q-Mharc

The Q-Mharc Gnó le Gaeilge can only be obtained by meeting the criteria as set out in the Q-Mharc Gnó le Gaeilge Standard. The standard describes in detail the minimum criteria required from any business organisation, wishing to obtain the Q-Mharc Gnó le Gaeilge award.

The standard has four core principles:

01

Forbairt Tionscadail:

Cuir rannpháirtithe ar an eolas go mbeidh an dátheangachas á chur i bhfeidhm céim ar chéim; dearbhaigh cé na hacmhainní atá ar fáil agus cé na hacmhainní atá de dhíth le spriocanna an bheartais teanga a bhaint amach.

02

Cur i bhfeidhm:

 Glac leis na bunstruchtúir, na bunphróisis agus na bunghníomhaíochtaí atá riachtanach agus ábhartha don ghnó a bheith ag obair i dtreo an dátheangachais.

03

Measúnú:

Déan cinnte go bhfuil na struchtúir, na próisis agus na gníomhaíochtaí curtha i bhfeidhm mar is ceart agus go bhfuil siad ag oibriú.

04

Cothabháil:

Struchtúir a chothabháil chun a chinntiú go gcloífear le caighdeán an Mharc Deimhniúcháin ar feadh trí bliana.

01

Project Development:

Make participants aware that bilingualism will be implemented on a step-by-step basis; determine the resources available and the resources needed to achieve the objectives of the language policy.           

02

Implement:

Adopt key structures, processes and activities necessary and relevant to the business working towards bilingualism.

03

Assessment:

Ensure the structures, processes and activities have been implemented correctly and are working.

04

Maintain:

Maintaining structures in place to ensure compliance to the Q-Mharc Gnó le Gaeilge standard over three years.